Products
GRADES PARTICLE SIZE
(D50) (D97) (mm) (Mesh) (% Acid Stearic)
Uncoated Products ≤ 0,6 µm 5 ± 1 µm 0,005 3153 None
≤ 1,9 µm 8 ± 1 µm 0,008 1717 None
≤ 2,3 µm 10 ± 1 µm 0,010 1340 None
≤ 3,2 µm 15 ± 2 µm 0,015 920 None
≤ 4,5 µm 20 ± 2 µm 0,020 720 None
≤ 5,5 µm 25 ± 2 µm 0,025 560 None
≤ 6,5 µm 30 ± 2 µm 0,030 471 None
Coated Products ≤ 0,6 µm 5 ± 1 µm 0,005 3153 Max 1.20%
≤ 1,9 µm 8 ± 1 µm 0,008 1717 Max 1.15%
≤ 2,3 µm 10 ± 1 µm 0,010 1340 Max 1.10%
≤ 3,2 µm 15 ± 2 µm 0,015 920 Max 1.05%
≤ 4,5 µm 20 ± 2 µm 0,020 720 Max 1.05%
≤ 5,5 µm 25 ± 2 µm 0,025 560 Max 1.00%
≤ 6,5 µm 30 ± 2 µm 0,030 471 Max 1.00%
CÁC THÀNH PHẦN HÓA HỌC
CHEMICAL COMPOSITIONS
化学成分
Hàm lượng CaCO3
CaCO3 content
CaCO3 含量
98,98 %
Hàm lượng MgCO3
MgCO3 content
MgCO3含量
≤ 0,21 %
Hàm lượng Fe2O3
Fe2O3 content
Fe2O3含量
≤ 0,02 %
Hàm lượng Al2O3
Al2O3 content
Al2O3含量
≤ 0,03 %
Hàm lượng SiO2
SiO2 content
SiO2含量
≤ 0,12 %
Hàm lượng Na2O
Na2O content
Na2O含量
≤ 0,05 %
CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
PHYSICAL PROPERTIES
物理性质
Độ sáng
Brightness
亮度
≥ 96%
Độ trắng
Whiteness
白度
≥ 97%
Độ ẩm
Moisture
水分
≤ 0.2%
Khối lượng riêng (nguyên liệu)
Specific gravity (raw material)
比重
2.7g/cm3
Độ thấm dầu (cỡ hạt mịn nhất)
Oil absorption (finest grade)
透油性(最细粒度)
≥ 24g/100g of CaCO3
Hàm lượng mất khi nung
Ignition loss
烧失量
≤ 43.08%

Online Support

top